Αγοράστε Stilnox χωρίς ιατρική συνταγή

¿Buying Stilnox Χωρίς συνταγή σε απευθείας σύνδεση is difficult? Don’t worry, with us you can order Stilnox over the counter without any difficulties.

Stilnox Brands & Product

 • Στίλνοξ
 • Στίλνοξ
 • Στίλνοξ

Stilnox & Ingredients

Stilnox contains Stilnox and is used for Stilnox treatment in men.

buy stillnox without prescription

Buy Stilnox Without Prescription.

Θέλεις να buy Stilnox without prescription? On this page, you can see where you can order this medicine Without Prescription previously obtained from your own doctor. Safe, reliable, and discreet. This drug belongs to the Stilnox drugs and is considered safe by several doctors to order online. Do you want to know more? Then check the συνήθεις ερωτήσεις, how to buy Stilnox with no prescription ή ελέγξτε όλες τις τιμές αυτού του φαρμάκου.

Price Stilnox over the counter

In the following table, you can see where you can buy Stilnox Without Prescription. Reviewers from Drugsline.org have checked all the prices on the internet and came to the conclusion that Medswithoutprescription delivers the best Stilnox price without prescription. They ship worldwide (not to the USA or Canada), their stocks are located both within the EU and overseas, and they provide excellent service to buy Stilnox without prescription.

ΔοσολογίαΠοσότηταΤιμήΕλέγξτε το προϊόν
20 mg10 χάπια€ 83.00
20 mg30 χάπια€ 103.00
20 mg60 χάπια€ 136.00
20 mg90 χάπια€ 168.00
20 mg120 χάπια€ 198.00
40 mg10 χάπια€ 88.00
40 mg30 χάπια€ 108.00
40 mg
60 χάπια€ 143.00
40 mg90 χάπια€ 186.00
40 mg120 χάπια€ 216.00

Γιατί συνταγογραφείται αυτό το φάρμακο;

Zolpidem is used to treat insomnia (difficulty falling asleep or staying asleep). Zolpidem belongs to a class of medications called sedative-hypnotics. It works by slowing activity in the brain to allow sleep.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο;

 • Zolpidem comes as a tablet (Ambien) and an extended-release (long-acting) tablet (Ambien CR) to take by mouth. Zolpidem also comes as a sublingual tablet (Edluar, Intermezzo) to place under the tongue and an oral spray (Zolpimist), which is sprayed into the mouth over the tongue. If you are taking the tablets, extended-release tablets, sublingual tablets (Edluar), or oral spray, you will take the medication as needed, not more than once a day, immediately before bedtime.
 • If you are taking the sublingual tablets (Intermezzo), you will take the medication as needed, but not more than once during the night if you wake up and have difficulty returning to sleep. Zolpidem will work faster if it is not taken with a meal or immediately after a meal. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Use zolpidem exactly as directed.
 • You will probably become very sleepy soon after you take Zolpidem and will remain sleepy for some time after you take the medication. Plan to go to bed right after you take zolpidem tablets, extended-release tablets, sublingual tablets (Edluar), and oral spray and to stay in bed for 7 to 8 hours.
 • Take zolpidem sublingual tablets (Intermezzo) only when you are already in bed and can remain in bed for at least 4 more hours. Do not take zolpidem if you will be unable to remain asleep for the required number of hours after taking the medication.
 • If you get up too soon after taking zolpidem, you may experience drowsiness and problems with memory, alertness, or coordination.
 • Swallow the extended-release tablets whole; do not split, chew, or crush them. If you cannot swallow tablets, tell your doctor or pharmacist.
 • Do not open the pouch that contains the sublingual tablet (Intermezzo) until you are ready to take the tablet. To remove the sublingual tablet (Edluar) from the blister pack, peel off the top layer of paper and push the tablet through the foil. To take either brand of sublingual tablet, place the tablet under your tongue, and wait for it to dissolve. Do not swallow the tablet whole or take the tablet with water.

To use the oral spray, follow these directions and those that appear on the package label:

 1. Before using zolpidem spray for the first time, or if you have not used the spray bottle for 14 days, you must prime the pump.
 2. Line up the arrows on the cap and the base of the container. Squeeze the cap at the arrows and pull the cap and base apart to separate. Remove the clear protective cap from the pump.
 3. To prime the pump, hold the container upright. Point the black spray opening away from your face and other people. Press down on the pump with your forefinger, release and let it return to the starting position, then repeat 4 more times. You should see a fine mist come out of the container.
 4. To use zolpidem spray, hold the container upright with the black spray opening pointed directly into your mouth, over the top of your tongue. Press down fully on the pump to make sure that a full dose of zolpidem is sprayed.
 5. Let the pump return to the starting position. If your doctor prescribed only one spray of zolpidem, put the clear protective cap back over the pump at the top of the base after each use. If your doctor has prescribed two sprays of zolpidem for your dose, the second spray should be used.
 6. Snap the child-resistant cap back onto the base and rotate the cap and base so that the arrows are not lined up. This is to help prevent a child from using the spray mist bottle.

Your sleep problems should improve within 7 to 10 days after you start taking zolpidem. Call your doctor if your sleep problems do not improve during this time or if they get worse at any time during your treatment.

Zolpidem should normally be taken for short periods of time. If you take zolpidem for 2 weeks or longer, zolpidem may not help you sleep as well as it did when you first began to take the medication. Talk to your doctor about the risks of taking zolpidem for 2 weeks or longer.

Zolpidem may be habit-forming. Do not take a larger dose of zolpidem, take it more often, or take it for a longer time than prescribed by your doctor.

Do not stop taking Zolpidem without talking to your doctor, especially if you have taken it for longer than 2 weeks. If you suddenly stop taking zolpidem, you may develop unpleasant feelings or mood changes, or you may experience other withdrawal symptoms such as shakiness, lightheadedness, stomach and muscle cramps, nausea, vomiting, sweating, flushing, tiredness, uncontrollable crying, nervousness, panic attacks, difficulty falling asleep or staying asleep, uncontrollable shaking of a part of your body, and rarely, seizures.

You may have more difficulty falling asleep or staying asleep on the first night after you stop taking zolpidem than you did before you started taking the medication. This is normal and usually gets better without treatment after one or two nights.

Your doctor or pharmacist will give you the manufacturer’s patient information sheet (Medication Guide) when you begin treatment with zolpidem and each time you refill your prescription. Read the information carefully and ask your doctor or pharmacist if you have any questions. You can also visit the Food and Drug Administration (FDA) website or the manufacturer’s website to obtain the Medication Guide.

Άλλες χρήσεις αυτού του φαρμάκου

Αυτό το φάρμακο μπορεί να συνταγογραφηθεί για άλλες χρήσεις. ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιες ειδικές προφυλάξεις πρέπει να πάρω;

Before taking zolpidem,

 • Tell your doctor and pharmacist if you are allergic to zolpidem, any other medications, or any of the ingredients in the zolpidem product you are using. Ask your pharmacist or check the Medication Guide for a list of the ingredients.
 • You should tell your doctor and pharmacist about other prescription and nonprescription medications, vitamins, nutritional supplements, and herbal products you are taking or plan to take. Be sure to mention any of the following: antidepressants (‘mood elevators’) including imipramine (Tofranil) and sertraline (Zoloft); chlorpromazine; itraconazole (Onmel, Sporanox); ketoconazole (Nizoral); medications for anxiety, colds or allergies, mental illness, pain, or seizures; rifampin (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater); sedatives; sleeping pills; and tranquillizers. Your doctor may need to change the doses of your medications or monitor you carefully for side effects.
 • You should not take more than one sleeping pill on the same night. If you have taken a zolpidem product or a different type of sleeping pill at bedtime and you wake up in the middle of the night, you should not take a zolpidem sublingual tablet (Intermezzo) or any other sleeping pill.
 • Tell your doctor what herbal products you are taking, especially St. John’s wort.
 • Tell your doctor if you drink or have ever drunk large amounts of alcohol; use or have ever used street drugs; or have overused prescription medications. Also tell your doctor if you have or have ever had depression; mental illness; thoughts of harming or killing yourself or trying to do so; a problem with heavy snoring; sleep apnea (a condition in which breathing briefly stops many times during the night); other breathing problems or lung diseases such as asthma, bronchitis, and emphysema; myasthenia gravis (a condition that causes weakness of certain muscles); or kidney or liver disease.
 • Tell your doctor if you are pregnant, especially if you are in the last few months of your pregnancy, planning to become pregnant, or are breastfeeding. If you become pregnant while taking zolpidem, call your doctor.
 • Talk to your doctor about the risks and benefits of taking zolpidem if you are 65 years of age or older. Older adults should not usually take zolpidem because it is not as safe or effective as other medications that can be used to treat the same condition.
 • If you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are taking zolpidem.
 • You should know that zolpidem may cause drowsiness, decreased mental alertness, prolonged reaction time, problems with coordination the day after you take it, and may increase the risk that you could fall. Take extra care to be sure you do not fall, especially if you get out of bed in the middle of the night. Your ability to drive or operate machinery the day after you take Zolpidem may be impaired, even if you feel fully awake. Do not drive a car or operate machinery the day after you take an extended-release zolpidem product. Talk to your doctor about the risks of driving or operating machinery the day after you take any other zolpidem products.
 • Do not drink alcohol during your treatment with zolpidem. Alcohol can make the side effects of Zolpidem worse.
 • You should know that your behaviour and mental health may change in unexpected ways while you are taking this medication. It is hard to tell if these changes are caused by zolpidem or if they are caused by physical or mental illnesses that you may already have or suddenly develop. Tell your doctor right away if you experience any of the following symptoms: aggressiveness, strange or unusually outgoing behaviour, hallucinations (seeing things or hearing voices that do not exist), feeling as if you are outside of your body, memory problems, difficulty concentrating, anxiety, becoming easily agitated, slowed speech or movements, new or worsening depression, thinking about killing yourself or trying to do so, confusion, and any other changes in your usual thoughts, mood, or behaviour. Be sure that your family knows which symptoms may be serious so that they can call the doctor if you are unable to seek treatment on your own.

Ποιες ειδικές διατροφικές οδηγίες πρέπει να ακολουθήσω;

Εκτός εάν ο γιατρός σας σας πει διαφορετικά, συνεχίστε την κανονική σας διατροφή.

Τι πρέπει να κάνω εάν ξεχάσω μια δόση;

This medication is taken as needed. You may take Zolpidem even if it is later than usual, as long as you will be able to remain in bed for the required number of hours after you take it.

Ποιες παρενέργειες μπορεί να προκαλέσει αυτό το φάρμακο;

Zolpidem may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are severe or do not go away.

 • υπνηλία
 • κούραση
 • πονοκέφαλο
 • ζάλη
 • ζαλάδα
 • ‘drugged feeling’
 • unsteady walking
 • difficulty keeping balance
 • ναυτία
 • δυσκοιλιότητα
 • διάρροια
 • αέριο
 • καούρα
 • Stomach pain or tenderness
 • Changes in appetite
 • uncontrollable shaking of a part of the body.
 • Pain, burning, numbness, or tingling in the hands, arms, feet, or legs
 • unusual dreams
 • redness, burning, or tingling of the tongue (with sublingual tablets).
 • dry mouth or throat
 • ringing, pain, or itching in the ears.
 • eye redness
 • Muscle aches or cramps.
 • Joint, back, or neck pain
 • Heavy menstrual bleeding

Some side effects can be serious. If you experience any of the following symptoms or those listed in the IMPORTANT WARNINGS or SPECIAL PRECAUTIONS sections, call your doctor immediately:

 • εξάνθημα
 • κνίδωση
 • φαγούρα
 • swelling of the eyes, face, lips, tongue, or throat
 • The feeling that the throat is closing
 • δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση.
 • βραχνάδα
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • eyes or skin
 • ανοιχτόχρωμα κόπρανα
 • ναυτία
 • εμετος
 • pounding heartbeat
 • Πόνος στο στήθος
 • blurred vision or other vision problems

Zolpidem may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while you are taking this medication.

Εάν εμφανίσετε μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, εσείς ή ο γιατρός σας μπορεί να στείλετε μια αναφορά στο πρόγραμμα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών MedWatch της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο διαδίκτυο or by phone (1-800) 332-1088).

Τι πρέπει να γνωρίζω για την αποθήκευση και την απόρριψη αυτού του φαρμάκου;

Keep this medication in the container it came in, tightly closed and out of reach of children. Store it at room temperature, away from excess heat, light, and moisture (not in the bathroom). Do not freeze Zolpidem oral spray. Store the zolpidem oral spray bottle upright.

Είναι σημαντικό να φυλάσσετε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά, καθώς πολλά δοχεία (όπως εβδομαδιαία σκευάσματα για χάπια και οφθαλμικές σταγόνες, κρέμες, έμπλαστρα και συσκευές εισπνοής) δεν είναι ανθεκτικά στα παιδιά και τα μικρά παιδιά μπορούν να τα ανοίξουν εύκολα. Για να προστατεύσετε τα μικρά παιδιά από δηλητηρίαση, να κλειδώνετε πάντα τα καπάκια ασφαλείας και να τοποθετείτε αμέσως το φάρμακο σε ασφαλή θέση—σε θέση που βρίσκεται πάνω και μακριά και μακριά από την οπτική και την προσιτή τους θέση.

Unwanted medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to dispose of your medication is through a medicine take-back programme. Talk to your pharmacist or contact your local garbage or recycling department to learn about take-back programmes in your community. See the FDA’s Safe Disposal of Medicines website για περισσότερες πληροφορίες, εάν δεν έχετε πρόσβαση σε πρόγραμμα επιστροφής.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή υπερδοσολογίας

In the case of an overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. If the victim has collapsed, had a seizure, has trouble breathing, or can’t be awakened, immediately call 911.

Τα συμπτώματα υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • υπνηλία
 • coma (loss of consciousness for a period of time).
 • slowed breathing or heartbeat

Ποιες άλλες πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω;

Keeping all appointments with your doctor

Do not let anyone else take your medication. Zolpidem is a controlled substance. Prescriptions may be refilled only a limited number of times. Ask your pharmacist if you have any questions.

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also important to carry it with you in case of emergencies.

Isc Αποποίηση ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι συνδεδεμένος με καμία επωνυμία. Κατέχουν όλη την επωνυμία, τα λογότυπα και τις εικόνες. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με ένα ιατρικό ζήτημα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Μην απορρίπτετε ιατρική συμβουλή ή καθυστερείτε να τη λάβετε λόγω αυτού του ιστότοπου.

Σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πουλάμε φάρμακα και παραπέμπουμε τους επισκέπτες σε αξιόπιστους παρόχους Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομούμε εσάς και την καλύτερη τιμή για πολλούς ανθρώπους, και μπορείτε εύκολα και νόμιμα να αποκτήσετε αυτό το ισχυρό φάρμακο.

Συχνές ερωτήσεις

 1. What is a Vidalista?

  Τα χάπια Vidalista είναι πολύ αποτελεσματικά και εγκεκριμένα από τον FDA γενόσημα φάρμακα Vidalista 20 mg. Τα χάπια Vidalista χρησιμοποιούνται γενικά για την επίλυση προβλημάτων στυτικής δυσλειτουργίας. Στο Powpills μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα χάπια.

 2. Τι πρέπει να κάνετε εάν χάσετε μια δόση;

  Εάν παραλείψετε μια δόση Vidalista, πάρτε την όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Ωστόσο, αν είναι ουσιαστικά η ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και επιστρέψτε στο κοινό σας δοσολογικό πρόγραμμα. Μην διπλασιάζετε τις δόσεις.

 3. Τι γίνεται αν πάρετε πάρα πολύ Vidalista;

  Εάν συμβεί υπερδοσολογία ονομάστε το γιατρό σας ή το 911. Μπορεί να έχετε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη διαχείριση δηλητηριάσεων στο τοπικό νοσοκομείο σας

 4. Πώς να φυλάσσετε το Vidalista;

  Αποθηκεύστε το Vidalista σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 59°F και 86°F (15°C και 30°C).

 How to buy Stilnox without prescription online?

Χρόνος που απαιτείται: 00 ημέρες 00 ώρες 05 λεπτά

How to buy Stilnox without prescription on the internet

 1. Διαβάστε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο

  After you did your initial research, we advice you to compare and look at alle the prices of Stilnox Look at all the different types of Stilnox here.

 2. Δείτε τις τιμές του Vardenafil σε έναν από τους πίνακες μας σε αυτήν τη σελίδα

  Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε καλή έρευνα για το Levitra, κοιτάξτε στον οδηγό μας για να διαβάσετε όλα τα σημαντικά θέματα. Look at all the different types of Stilnox hereStilnox

 3. Buy Stilnox with no prescription in 5 minutes in a trustworthy webshop

  Choose one of the best suppliers of Stilnox without prescription and receive your product within 3-5 working days. Look at all the different types of Stilnox here.