Köp Clomipramine utan recept

köp klomipramin utan recept

köpa Klomipramin utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Anafranil över disk för bästa tillgängliga pris.

köpa Clomipramine Utan recept

vill du köpa Clomipramine uppkopplad? På denna sida kan du se var du kan beställa detta läkemedel utan recept som tidigare erhållits från din egen läkare. Säker, pålitlig och diskret. Detta läkemedel tillhör en klass av hudvårds- och dermatologiska läkemedel för att behandla akne och anses vara säkert av flera läkare att beställa online. Vill du veta mer? Kontrollera sedan de vanliga frågornahur man köper Clomipramine utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Pris Anafranil Över disk

I tabellen nedan kan du se var du kan köpa Clomipramine utan att använda ett recept. Recensenter från Drugsline.org har kollat alla priser på internet och kommit fram till att Receptfria läkemedel ger det bästa Clomipramin-priset utan recept. De skickar över hela världen (inte till USA eller Kanada), deras lager finns både inom EU och utomlands, och de ger utmärkt service för att köpa Clomipramine utan recept.

DoseringKvantitetPrisKontrollera produkten
10 mg30 piller€ 91.00 Kontrollera produkten
10 mg60 piller€ 121.00 Kontrollera produkten
10 mg90 piller€ 135.00 Kontrollera produkten
10 mg120 piller€ 149.00 Kontrollera produkten
10 mg180 piller€ 165.00 Kontrollera produkten
25 mg30 piller€ 97.00 Kontrollera produkten
25 mg60 piller€ 131.00 Kontrollera produkten
25 mg90 piller€ 149.00 Kontrollera produkten
25 mg120 piller€ 169.00 Kontrollera produkten
25 mg180 piller€ 195.00 Kontrollera produkten
50 mg30 piller€ 103.00 Kontrollera produkten
50 mg60 piller€ 145.00 Kontrollera produkten
50 mg90 piller€ 145.00 Kontrollera produkten
50 mg120 piller€ 197.00 Kontrollera produkten
50 mg180 piller€ 237.00 Kontrollera produkten

Vad är Clomipramine?

Klomipramin är en oregelbunden antipsykotisk medicin. blockerar dopaminreceptorer i CNS samt konflikter med dopaminknappar i grundläggande ganglier såväl som i limbic en komponent av neoncephalon. Det tas för överkänslighet, störningar i det hemopoetiska systemet (tillsammans med anamnes), alkoholisk såväl som skadlig psykos, myasteni, koma.

Användning av Anafranil

Anafranil används för att hantera tvångssyndrom (OCD). Ångest är en situation där en individ har återkommande idéer eller koncept eller gör repetitiva problem som ett resultat av att han är orolig. Anafranil är ett tricykliskt antidepressivt medel (TCA). Det antas fungera i sinnet genom att öka träningen av kemikalien serotonin.

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

Självmord: Eftersom depression är ett vanligt associerat kännetecken för OCD, måste risken för självmord beaktas. Recept för Anafranil bör skrivas ut för den minsta mängden kapslar som överensstämmer med god patienthantering, för att minska risken för överdosering.

Måttliga ortostatiska sänkningar av blodtrycket och måttlig takykardi sågs var och en hos cirka 20% av patienter som tog Anafranil i kliniska prövningar, men patienterna var ofta asymtomatiska. Bland cirka 1400 patienter som behandlats med CMI i premarketing-erfarenheterna och som hade EKG, utvecklade 1,5% avvikelser under behandlingen, jämfört med 3,1% av patienter som fick aktiva kontrollläkemedel och 0,7% av patienter som fick placebo. De vanligaste EKG-förändringarna var PVC, ST-T-vågsförändringar och intraventrikulära överledningsavvikelser. Dessa förändringar var sällan förknippade med signifikanta kliniska symtom. Ändå är försiktighet nödvändig vid behandling av patienter med känd kardiovaskulär sjukdom, och gradvis dostitrering rekommenderas.

Patienter som behandlats med Anafranil har rapporterats visa en mängd olika neuropsykiatriska tecken och symtom, inklusive vanföreställningar, hallucinationer, psykotiska episoder, förvirring och paranoia. På grund av den okontrollerade karaktären hos många av studierna är det omöjligt att ge en exakt uppskattning av omfattningen av risken med behandling med Anafranil. Liksom med tricykliska antidepressiva läkemedel, till vilka det är nära besläktat, kan Anafranil utlösa en akut psykotisk episod hos patienter med okänd schizofreni.

Mani/hypomani: Under premarketingtestning av Anafranil hos patienter med affektiv störning utlöstes hypomani eller mani hos flera patienter. Aktivering av mani eller hypomani har också rapporterats hos en liten del av patienter med affektiva störningar som behandlats med marknadsförda tricykliska antidepressiva medel, som är nära besläktade med Anafranil.

leverförändringar: under tester före marknadsföring associerades Anafranil ibland med förhöjda SGOT och SGPT (en sammanslagen incidens på cirka 1% respektive 3%) av potentiell klinisk betydelse (dvs värden större än 3 gånger den övre normalgränsen). I de allra flesta fall var dessa enzymökningar inte associerade med andra kliniska fynd som tydde på leverskada; dessutom var ingen gulsot. Sällsynta rapporter om allvarligare leverskador, vissa med dödlig utgång, har registrerats i utländska erfarenheter efter marknadsföring. Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med känd leversjukdom, och regelbunden övervakning av leverenzymnivåer rekommenderas för sådana patienter.

Clomipramin-läkemedelsinteraktioner

Även om mediciner säkert inte bör användas kollektivt i något avseende, under olika omständigheter, kan två helt olika mediciner också användas tillsammans, även när ett samspel skulle kunna inträffa. Under dessa omständigheter kan din läkare behöva ändra dosen eller andra försiktighetsåtgärder kan också behövas. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din sjukvårdspersonal vet om du tar något av läkemedlen som anges nedan. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak heltäckande.

Att använda denna medicin med något av följande läkemedel är helt enkelt inte tillrådligt. Din läkare kan besluta att inte ta itu med dig med detta botemedel eller ändra ett antal av de olika medicinerna du tar.

 • Bepridil
 • Bromoprid
 • Cisaprid
 • Dronedarone
 • Furazolidon
 • Grepafloxacin
 • Iproniazid
 • Isokarboxazid
 • Linezolid
 • Mesoridazin
 • Metylenblå
 • Metoklopramid
 • Moklobemid
 • Pargyline
 • Fenelzin

Andra interaktioner

Vissa läkemedel bör inte användas vid eller under tiden för intag av måltider eller intag av vissa typer av måltider eftersom interaktioner kan inträffa. Användning av alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också utlösa interaktioner. Följande interaktioner har valts utifrån idén om deras potentiella betydelse och är inte i huvudsak heltäckande.

Att använda denna medicin med något av följande är normalt inte tillrådligt, men kan också vara oundvikligt under vissa omständigheter. Om den används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder denna medicin, eller ge dig särskilda anvisningar om måltider, alkohol eller tobak.

 • Tobak
 • Grapefruktjuice

Förekomsten av olika medicinska problem kan ha en effekt på användningen av denna medicin. Se till att du informerar din läkare om att du förmodligen har några andra medicinska problem, särskilt:

 • Binjuretumör 
 • Alkoholmissbruk
 • Hjärnskada
 • Hjärtsjukdom 
 • Hypertyreos
 • Hypovolemi (låg blodmängd)
 • Modifieringar av beteende eller humör
 • Bipolär dysfunktion 
 • Depression
 • Glaukom (vinkelstängningssort)
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Mani eller hypomani
 • Psykos (psykisk sjukdom) 
 • Schizofreni (psykologisk sjukdom)
 • Krampanfall
 • Urinretention (besvär att urinera)
 • Hjärtslag

Hur du använder Clomipramine

 • Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte extra av det, ta det inte extra vanligtvis, och ta det inte under en längre tid än din läkare beställde.
 • Denna medicin bör innehålla en medicinguide. Läs och följ dessa anvisningar noggrant. Fråga din läkare eller apotekspersonal, du har förmodligen några frågor.
 • Det är bäst att ta denna medicin med måltider. Ta denna medicin vid sänggåendet för att minimera dåsighet under dagen.

Klomipramin Dosering

Dosen av denna medicin kommer att vara helt olika för olika drabbade. Följ din läkares order eller instruktionerna på etiketten. Följande data består endast av de vanliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är helt annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att vidta åtgärder.

Mängden droger du helt enkelt tar beror på drogernas kraft. Mångfalden av doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur lång tid du tar drogerna beror på det medicinska tillståndet för vilket du använder dem.

 • För oral dosering (kapslar):
  • För tvångssyndrom:
   • Vuxna: Till en början 25 milligram (mg) så snart som en dag vid sänggåendet. Din läkare kan ändra din dos som önskat och tolererat. Högre doser kan också ges i jämnt fördelade delar under dagen. Dock är dosen normalt inte mer än 250 mg per dag.
   • Barn 10 år och äldre: Till en början 25 mg så snart som en dag vid sänggåendet. Din läkare kan ändra din dos som önskat och tolererat. Högre doser kan också ges i jämnt fördelade delar under dagen. Dock är dosen normalt inte mer än 200 mg per dag.
   • Barn yngre än 10 år: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dosering

Om du missar en dos av denna medicin, ta den så snabbt som möjligt. Men om det nästan är dags för din efterföljande dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte doserna.

Förvaring av Anafranil

 1. Förvara läkemedlen i en sluten behållare vid rumstemperatur, bort från värme, fukt och direkt skonsam. Undvik att frysa.
 2. Håll dig utom räckhåll för ungdomar.
 3. Håll inte föråldrad medicin eller medicinering nu inte önskad.
 4. Fråga din sjukvårdspersonal hur du måste eliminera all medicin du inte använder.

Klomipramin försiktighetsåtgärder

Det är viktigt att din läkare verifierar din eller ditt barns framsteg vid regelbundna besök för att tillåta ändringar i din dos och för att verifiera att denna medicin fungerar korrekt. Blod- och urinkontroller kan också önskas för att verifiera eventuella negativa effekter.

Anafranil kan få vissa individer att bli upprörda, irriterade eller uppvisa olika oregelbundna beteenden. Det kan också få vissa barn, ungdomar och yngre vuxna att ha självmordstankar och -tendenser eller att utveckla extra depressiva tankar. Vissa individer kan ha svårt att sova, bli lätt upprörda, få en enorm ökning av makten eller börja agera hänsynslöst. Informera också läkaren om du eller ditt barn har plötsliga eller starka känslor, som liknar nervös, indignerad, stressad, våldsam eller rädd känsla. Om du eller din vårdgivare upptäcker någon av dessa negativa effekter, informera din läkare omedelbart. Låt läkaren veta om du, ditt barn eller någon i din familj har bipolär dysfunktion (manodepressiv) eller har försökt begå självmord.

Använd inte Anafranil med en monoaminoxidas (MAO)-hämmare (t.ex. isokarboxazid [Marplan®], linezolid (Zyvox®), fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylcypromin [Parnate®]). Börja inte använda klomipramin under de kommande 2 veckorna efter att du slutat med en MAO-hämmare. Vänta i två veckor efter att du slutat använda Anafranil innan du börjar använda en MAO-hämmare. Om du tar dem tillsammans eller inte väntar i två veckor kan du utveckla:

 • förvirring
 • agitation
 • rastlöshet
 • tecken på buken eller tarmarna
 • en plötslig överdriven kroppstemperatur
 • en särskilt högt blodtryck
 • extrema kramper (anfall)

Klomipramin biverkningar

Tillsammans med dess önskade resultat kan ett läkemedel utlösa vissa negativa effekter. Även om inte alla dessa negativa effekter kan hända, i händelse av att de inträffar, kan de behöva medicinsk behandling. Kontrollera omedelbart med din läkare om någon av följande negativa effekter inträffar:

 • Blåsvärk
 • blodig eller grumlig urin
 • suddig fantasifull och prescient
 • kroppsvärk eller värk
 • brännande, krypande, klåda, domningar, stickningar, ”nålar” eller stickande känslor
 • förvirring
 • besvärande, brännande eller smärtsam urinering
 • yrsel, svimning eller yrsel när man plötsligt går upp från en bedrägeri eller sittplats
 • extrem muskeltonus
 • oro eller nervositet
 • känner sig olycklig eller tom
 • feber

Andra negativa effekter som inte är listade kan också inträffa hos vissa drabbade. Om du upptäcker några andra resultat, verifiera dem med din läkare. Ring din läkare för en medicinsk rekommendation om eventuella negativa effekter.

varning

Information om psykotiska störningar, som ingår i recensionen av Clomipramine, används uteslutande för de informativa funktionerna och ska inte ses som ett alternativ till licensierad sjukvård eller remiss från distributören av välbefinnandebehandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats är inte kopplad till några varumärken. De äger alla varumärken, logotyper och bilder. Den här webbplatsens innehåll är endast för informationsändamål och är inte avsett som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om ett medicinskt problem, kontakta en läkare. Avvisa inte medicinsk rådgivning eller dröj inte med att få det på grund av denna webbplats.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till betrodda internetleverantörer. På detta sätt sparar vi dig och det bästa priset för människor många problem och du kan enkelt och lagligt få denna kraftfulla medicin.

köp klomipramin utan recept

Vanliga frågor

 1. Vad är Clomipramine Anafranil?

  Tvångssyndrom (OCD) är ett nervöst tillstånd där en person har återkommande tankar eller idéer eller gör upprepade saker för att de är oroliga. Anafranil är ett läkemedel som används för att behandla OCD.

 2. Vad ska du göra om du saknar en dos?

  Om du glömmer att ta en dos klomipramin ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos bör du hoppa över dosen du missade och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Du ska aldrig dubbla dina doser.

 3. Vad händer om du tar för mycket Anafranil?

  I händelse av en överdos, kontakta din primärvårdsläkare eller akutmottagningen på sjukhuset närmast dig; du kan behöva omedelbar läkarvård. Vid behov kan du även ta kontakt med sjukhusets giftcentral.

 4. Hur förvarar man Clomipramine?

  Håll dina mediciner utom räckhåll för ljus och fukt vid en temperatur mellan 68 och 77 grader Fahrenheit (20 och 25 grader Celsius), vilket är rumstemperatur.

 5. Vad ska jag undvika när jag tar Clomipramine?

  Medan du tar Anafranil bör du undvika att dricka alkohol eller använda illegala droger eftersom det kan minska fördelarna med behandlingen (det kan till exempel göra din förvirring ännu värre) och öka de negativa effekterna (det kan till exempel göra dig mer sövd).

 6. Vilka är biverkningarna av Clomipramine Anafranil?

  Yrsel, muntorrhet, dåsighet, förstoppning, magbesvär, illamående, kräkningar, svettning och andra symtom är bland de vanligaste biverkningarna av klomipramin. När du först börjar ta medicinen kan dina ångestsymtom tillfälligt bli värre.


Hur man köper Clomipramine utan prenumeration online?

Beräkna kostnad : EUR

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

Hur man köper Anafranil utan recept inom 5 minuter

 1. Läs all viktig information om Clomipramine.

  Det är mycket viktigt att göra bra forskning om Clomipramine, titta i vår guide för att läsa om alla viktiga ämnen. Titta på alla olika typer av Clomipramine här.

 2. Titta på priserna på Clomipramine Anafranil i en av våra tabeller på denna sida.

  Efter att du gjort din första efterforskning råder vi dig att jämföra och titta på alla priser på Anafranil. Titta på alla olika typer av tillgängliga doser här.

 3. Köp Clomipramine utan recept på 5 minuter i en pålitlig webshop.

  Välj en av de bästa leverantörerna av Clomipramine utan recept och ta emot din produkt inom 3-5 arbetsdagar. Titta på alla olika typer av läkemedel här.

  köp klomipramin utan recept