Köp Dexanil utan recept

köpa dexanil utan recept

Köp Dexanil utan recept online är inte svårt? Oroa dig inte, det kan du hos oss köp Dexanil over the counter without any dificulties.

köpa Dexanil Utan recept

vill du köpa Dexanil utan recept? On this page, you can see where you can order this medicine without prescription previously obtained from your own doctor. Safe, reliable, and discreet. This drug belongs to a class of anti-depressant medications used to treat depression and is considered safe by several doctors to order online. Do you want to know more? Then check de vanliga frågornahur man köper Dexanil utan recept eller kolla alla priserna på detta läkemedel.

Price Dexanil over the counter

In the following table you can see where you can buy Dexanil without  prescription. Reviewers from Drugsline.org have checked all the prices on the internet and came to the conclusion that Receptfria läkemedel delivers the best Dexanil price without prescription being needed. They ship worldwide (not to the USA or Canada), their stocks are located both within the EU and overseas, and they provide excellent service to buy Dexanil over the counter.

Dexanil läkemedelsrekommendation

When treating a depressive episode, select an antidepressant primarily based on comorbidity, uncomfortable side effects, interactions, expertise, and worth. When prescribed normally, a tricyclic antidepressant (TCA) or selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) is really useful. There’s a slight desire for the SSRIs attributable to a barely extra beneficial side-effect profile. In the specialised psychological well-being care setting, a TCA, an SSRI, a non-selective serotonin reuptake inhibitor (SNRI), mirtazapine, or bupropion could also be begun. A TCA is preferable for clinically admitted sufferers. Throughout the group of SSRIs, desire is given to medicine with an excessive amount of expertise:

 • citalopram
 • escitalopram
 • fluvoxamin
 • fluoxetin
 • paroxetin
 • sertralin

In the case of an anxiety disorder with a low burden of illness, data and self-help suggestions are adequate. If these don’t have an adequate impact or if the sickness is extra extreme, cognitive behavioural therapy, an antidepressant, or each are indicated. There’s a slight preference for SSRIs over serotonergic TCAs, attributable to a decreased threat of great antagonistic results. TCAs should not be really useful for social phobia. After restoration from the anxiety dysfunction, it is very important to supervise discontinuation of the antidepressant and to stop relapse. Propranolol can be utilised in the case of examination anxiety or deliberate anxiety.

Indikationer

 • depressiva episoder
 • Panikdysfunktion med eller utan agorafobi
 • Social ångestdysfunktion (social fobi)
 • Generaliserad ångestdysfunktion
 • Obsessive Compulsive Dysfunction (OCS)

Vad ska du diskutera med din läkare innan du använder detta läkemedel

 1. Att vara gravid
  • Teratogenes: Förmodligen ett knappt förhöjt hot om särskilda (hjärt)avvikelser.
  • Farmakologisk effekt: Incidensen av ihållande pulmonell hypertoni hos nyfödd (PPHN) har beskrivits med användning av SSRI. Observationskunskap presenterar en skillnad mellan post-partumblödning på < 2× extra vanligtvis efter publicering till ett SSRI/SNRI under månaden före start. Efter långvarig användning av antidepressiva medel fram till leverans, kan neonatala abstinenssymptom inträffa motsvarande:
   • irritabilitet
   • hypertoni
   • darrningar
   • oregelbunden andning
   • dåligt intag
   • högt gråtande
  • Rekommendation: Använd endast på strikt indikation. Plötsligt avbrytande eller byte av ett antidepressivt läkemedel under hela graviditeten borde inte vara särskilt användbart. På grund av att farmakokinetiken förändras när du är gravid, är det lämpligt att ta reda på plasmaintervall ofta. Inom den andra och framför allt den tredje trimestern kan plasmaintervallet sjunka och en dosförbättring kan också vara obligatorisk. Inom den tredje trimestern, övervaka det nya barnet för abstinenssymptom och tecken på PPHN, motsvarande blå missfärgning och andningsproblem.
  • Fertilitet: Det finns några bevis på att vissa SSRI-preparat ändrar spermier av hög kvalitet (reversibelt) hos män. Ingen påverkan på fertiliteten hos människor har märkts.

 2. Laktation
  • Övergång i bröstmjölk: Säker; i små mängder. Relativ dos för småbarn är ca. 5%.
  • Förslag: Kan med all sannolikhet användas säkert. För att vara på den skyddade aspekten, testa det lilla barnet för dålig sömn, dåsighet, irritabilitet, frekvent gråt, kolik, dåligt intag och dåliga framsteg under de första veckorna.

Kontraindikationer: extended QT interval.

Dexanil Läkemedelsinteraktioner

Samtidig användning med mäklare som förlänger QT-intervallet, motsvarande:

 • klass Ia och III antiarytmika
 • antipsykotika (fenotiaziner, pimozid, haloperidol)
 • tricykliska antidepressiva medel
 • säkra antibiotika (moxifloxacin, erytromycin iv, pentamidin)
 • antihistaminer (hydroxizin, mizolastin)

Concomitant use with MAOIs is contraindicated to keep away from the danger of “serotonin syndrome” with extreme signs equivalent to:

 • agitation
 • hypertermi
 • darrning
 • kramper
 • delirium.

Don’t begin a non-selective MAO inhibitor (together with selegiline, moclobemide, and methylene blue) within seven days of discontinuing escitalopram. Don’t use inside two weeks of therapy with an irreversible MAO inhibitor (e.g., selegiline); after use of a reversible MAO inhibitor, a shorter withdrawal interval than 14 days could also be noticed. Keep away from concomitant use with the weak reversible MAO inhibitor linezolid.

Warning needs to be exercised when utilising medicines that improve the danger of bleeding equivalent to:

 • vitamin Okej antagonister
 • NSAID
 • acetylsalicylsyra
 • dipyridamol
 • fenotiaziner
 • atypiska antipsykotika
 • de flesta tricykliska antidepressiva medel

Escitalopram is an inhibitor of CYP2D6; watch out with brokers which can be transformed by this enzyme and have a slender therapeutic range equivalent to:

 • flekainid
 • propafenon
 • metoprolol
 • klomipramin
 • nortriptylin
 • risperidon
 • haloperidol.

Se upp med CYP2C19-hämmare motsvarande cimetidin och omeprazol; cimetidin kan förbättra plasmaintervallet för escitalopram rimligt (så mycket som 70%) och omeprazol med 50%.

Dexanil Dosering

 1. Förtvivlan
  • Vuxna
   • Vanlig dos: 10 mg 1×/dag, förbättras till max 20 mg dag för dag om det är obligatoriskt. Fortsätt terapin tills den drabbade personen är helt symptomfri i inte mindre än 6 månader.
  • Åldrade individer > 65 år
   • startdos: 5 mg 1×/dag
   • mest dos 10 mg/dag
 2. Panik dysfunktion
  • Vuxna
   • Preliminär dos: 5 mg under den första veckan av behandlingen, förbättra sedan till 10 mg dag för dag, så mycket som högst 20 mg dag för dag. Den största effekten uppnås efter ungefär 3 månader. Läkemedlet varar ett antal månader.
  • Åldrade individer > 65 år
   • startdos: 5 mg 1×/dag
   • mest dos 10 mg/dag.
 3. Social ångestdysfunktion
  • Vuxna
   • standarddos: 10 mg 1×/dag, om obligatorisk skala tillbaka till fem mg eller förbättra till max. 20 mg dag för dag. Symtomminskning uppnås ofta efter 2-4 veckor. Fortsätt behandlingen i 12 veckor för att stoppa återfall. För att stoppa återfall kan terapi under sex månader också tänkas på en personbas.
 4. Generaliserad ångestdysfunktion
  • Vuxna
   • startdos 10 mg 1×/dag, förbättra som önskat till max 20 mg dag för dag. Långtidsterapi studerades under sex månader. Fördelarna med terapi och dosering måste ofta utvärderas.
  • Åldrade individer > 65 år
   • startdos: 5 mg 1×/dag
   • mest dos 10 mg/dag.

 5. Obsessiv-kompulsiv dysfunktion (OCS)
  • Vuxna
   • Preliminär dos 10 mg 1×/dag, om obligatoriskt förbättras till max. 20 mg dag för dag. Fördelarna med terapi och dosering måste ofta utvärderas.
  • Åldrade individer > 65 år
   • startdos: 5 mg 1×/dag
   • mest dos 10 mg/dag.

No dose adjustment is required in cases of gentle or reasonable renal impairment. Use caution in the case of extreme renal impairment (clearance  30 ml/min).

In the case of mild or reasonable impairment of liver function, the beginning dose is 5 mg /day for the first two weeks of therapy, increasing to 10 mg /day if necessary. Use warning in case of extreme hepatic impairment.

The drops might be blended with water, orange juice, or even apple juice.

Dexanil försiktighetsåtgärder

 1. CYP2C19 polymorfism: En CYP2C19-polymorfism kan också vara orolig om det finns en markant bristande effekt eller om obekväma biverkningar är extra frekventa eller extrema.
 2. Acatisia: Om akatisi utvecklas kan en ökning av dosen också vara farlig.
 3. Serotonergt syndrom: Knappast någonsin har ett serotonergt syndrom rapporterats med SSRI; en blandning av tecken som motsvarar:
  • agitation
  • darrning
  • myokloni
 4. hypertermi
 5. Psykiatriska resultat: En underliggande mani kan växa till att visa sig eller förvärras. Läkemedlet måste avbrytas om en mani utvecklas. Vid panikdysfunktion kan ångest också förvärras först av terapin; en låg startdos minskar risken för denna anxiogena påverkan.
 6. Risk för självmord: In case of suicidal behavior previously, in addition to in sufferers youthful than 25 years, further monitoring is really useful, particularly within the first weeks of remedy (when the drug remains to be insufficiently efficient) and after dose changes. There’s an elevated threat of suicide within the early levels of restoration.
 7. Sexuell dysfunktion: SSRI och SNRI kan utlösa tecken på långvarig sexuell dysfunktion, med tecken som kvarstår efter att behandlingen avslutats.
 8. Epilepsi: Avbryt behandlingen om konvulsioner inträffar eller förvärras. Övervaka noggrant användning vid epilepsi och håll borta från användning vid instabil epilepsi.
 9. Förlängt QT-intervall: QT-intervallförlängning och ventrikulär arytmi (som "torsade de pointes") har rapporterats särskilt hos kvinnor, vid hypokalemi, redan existerande QT-intervallförlängning eller olika hjärtsjukdomar. Använd en varning om det kan finnas ett förhöjt hot om att skapa arytmier motsvarande:
  • bradykardi
  • kongestiv kranskärlssvikt
  • senaste hjärtinfarkten
  • hypokalemi
  • hypomagnesemi. Hos patienter med säker kranskärlssjukdom, ta hänsyn till ett EKG innan behandlingen påbörjas. Vid tecken på oregelbunden hjärtrytm, avbryt behandlingen och gör ett EKG.
 10. Metaboliska resultat: Vid diabetes mellitus kan ett SSRI förbättra blodsockerintervallet.
 11. Blödning: Förlängd blödningstid och/eller oregelbunden blödning, motsvarande ekkymos, gynekologiska, gastrointestinala, kutane och mukosala och postpartumblödningar har rapporterats vid användning av SSRI. Varning måste utövas i fall av förhöjd blödningstendens och vid samtidig användning av läkemedel som påverkar trombocytoperation (se ytterligare avsnitt om Interaktioner och att vara gravid).
 12. Samsjuklighet: Använd varning vid ett historiskt förflutet av oregelbunden blödning, vid slankvinkelglaukom eller ett historiskt förflutet med glaukom och samtidig ECT. 
 13. Lägre: På grund av abstinenssymptom bör behandlingen inte avbrytas helt plötsligt, men dosen måste minskas under minst 2-4 veckor, se ytterligare avsnitt om Dosering. Dosera inte varje dag under nedtrappningen, eftersom abstinenssymptom kan inträffa på grund av den jämförelsevis korta halveringstiden för detta läkemedel. Faroelement för att skapa abstinenstecken är: terapi med doser större än den minimala effektiva dosen; upplever abstinenssymptom efter en missad dos; tidigare misslyckades försök att upphöra.
 14. Analyskunskap: Don’t use in youngsters and adolescents < 18 years of age attributable to an elevated threat of suicidal behavior and hostility, whereas efficacy has not been sufficiently established and there are inadequate knowledge on the impact on progress and on sexual, cognitive and emotional growth. Within the aged, efficacy has not been studied in social anxiousness dysfunction. Warning needs to be exercised in coronary artery illness attributable to restricted scientific expertise.
 15. Körning: Detta läkemedel kan ha en effekt på flexibiliteten att köra bil och använda maskiner. Sök råd från "Kör säkert med mediciner" av IVM.

Dexanil biverkningar

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur, they may require medical attention. Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

 • Magtarmkanalen: Illamående
 • Nervsystem: Huvudvärk
 • Blod och lymfsystem: Trombocytopeni
 • Blodkärl: Ortostatisk hypotension
 • Endokrin: Oregelbunden utsöndring av antidiuretiskt hormon
 • Kranskärl
  • Torsade de pointes
  • Ventrikulär arytmi
 • Porer och hud och subkutan vävnad
  • Angioödem
  • Ekkymos
 • Olyckor, berusning och problem: Benfraktur
 • Lever och gallgångar
  • Hepatit
  • Levern fungerar oregelbundet
 • Njurar och urinvägar: Urinretention
 • Psyke
  • Mani
  • Suicidal behavior
 • Metabolism och kost: Hyponatremi
 • Reproduktionssystem och bröst
  • Galaktorré
  • Priapism
 • Nervsystem
  • Rörelsedysfunktion
  • Konvulsion
 • Att vara gravid, perinatal och postpartum: Blödning efter förlossningen

A CYP2C19 polymorphism could also be concerning if the quantity or severity of uncomfortable side effects is considerably larger. Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

varning

Information concerning psychotic disorders, included within the review of Dexanil, is used for the informative features exclusively and should not be thought of as an alternative to licenced healthcare or referral of the well-being treatment distributor.

 

Ansvarsfriskrivning

Pfizer är inte anslutet till denna webbplats. Varumärket, logotyperna och bilderna som används är Pfizers egendom. Innehållet på denna webbplats är endast för informationsändamål. Vi levererar, marknadsför eller skickar inte läkemedel själva och hänvisar dig till välrenommerade onlinebutiker på Internet. Rådgör alltid med en läkare när du använder läkemedel.

På denna webbplats säljer vi inga mediciner och hänvisar besökare till pålitliga internetleverantörer. På så sätt sparar vi dig och det bästa priset för många människor, och du kan enkelt och lagligt få tag i denna kraftfulla medicin.

köpa dexanil utan recept

Vanliga frågor

 • Vad är Dexanil?

  As a type of antidepressant known as a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), Dexanil 10mg Tablet is commonly prescribed to treat depression as well as other mental health conditions such as anxiety, panic disorder, and obsessive-compulsive disorder.

 • Vad ska du göra om du saknar en dos?

  If you forget to take a dose of Dexanil, you should take it as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, you should skip the dose you missed and go back to your regular dosing schedule. You should not take two doses at once.

 • Vad händer om du tar för mycket Dexanil?

  I händelse av en överdos, kontakta din primärvårdsläkare eller akutmottagningen på sjukhuset närmast dig; du kan behöva omedelbar läkarvård. Vid behov kan du också kontakta sjukhusets giftkontrollcentral.

 • Hur förvarar man Dexanil?

  Keep Dexanil at a temperature of 77 degrees Fahrenheit (25 degrees Celsius), and keep it out of the reach of heat, moisture, and light.

 • Vad ska jag undvika när jag tar Dexanil?

  Avoid alcoholic beverages because they can make drowsiness worse. Alcohol, sedatives, and tranquillizers can also make drowsiness worse. Excitation may occur, especially in children. Use caution when operating machinery or driving a motor vehicle.

 • Vilka är biverkningarna av Dexanil?

  Anorgasmia (decreased orgasm) in women, decreased libido, delayed ejaculation, fatigue, increased sweating, insomnia (difficulty sleeping), nausea, and sleepiness are common adverse reactions to dexanil.


Hur man köper Dexanil utan prenumeration online?

Tid som behövs: 00 dagar 00 timmar 05 minuter

How to buy Dexanil Without Prescription within 5 minutes

Drugsline.org ℞⤽